مأموریت گروه تستوری شناخته شدن به عنوان یک مبنای جهانی در زمینه تکنولوژی، محصولات و خدمات فیلتراسیون مایع و گاز در صنایع گوناگون و حفاظت از محیط زیست می‌باشد.
برای رسیدن به این اهداف و حفظ پیشتازی در ایتالیا، اروپا و جهان، تستوری از سه اهرم کلیدی بهره می‌گیرد: دانش فنّی، برند، مدل تولید ادغام عمودی.